Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakúpený v elektronickom obchode www.cajkava.sk a ktorý je prevádzkovaný prostredníctvom CLEMATIS 2 s.r.o. (ďalej len predávajúci) a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.


Právo na reklamáciu vadného alebo poškodeného tovaru.

Ak vznikne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jej opotrebovania, nesprávneho používania, alebo zásahom do jej mechanizmu či konštrukcie (§619OZ).

Ak kupujúci uplatní právo na reklamáciu, je predávajúci alebo iný poverený pracovník povinný o reklamácii rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V prípade, žerozhodnutie o vybavení reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu na vybavenie reklamácie.

Reklamačný formulár 


Lehota pre uplatnenie reklamácie

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Ak nie je vyznačená lehota iná, záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa predaja tovaru.

Deň predaja je nutné doložiť daňovým dokladom (pokladničným bločkom, alebo iným dokladom o kúpe a zaplatení tovaru).

Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby. Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny(§627/2OZ).


Vybavenie reklamácie-odstrániteľná vada

Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená (§622OZ). Za odstrániteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou,výmenou) neutrpí vzhľad, funkcia, alebo kvalita.

Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dátumu prevzatia reklamácie. Ak ide o odstrániteľnú chybu môže kupujúci požadovať :

 • bezplatné,včasné a riadne odstránenie chyby
 • ak nebol používaný tovar, jeho výmenu(§623OZ)

 

Vybavenie reklamácie-neodstrániteľná vada

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita, alebo funkcia tovaru (§623OZ). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

 • primeranú zľavu(§623OZ)
 • výmenu tovaru za iné bezchybné(§623/1OZ)
 • zrušenie kúpnej zmluvy(623/2OZ)

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný a kompatibilný, minimálne rovnakých, alebo lepších technických parametrov.


Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká:

 • ak vypršala u reklamačného tovaru záručná doba (nutné doložiť bločkom)
 • ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád atď.)
 • pri poškodení tovaru pri preprave (nutné riešiť priamo s prepravcom pri prevzatí)
 • pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar a jeho súčasti
 • ak bol výrobok poškodený nadmerným zaťažením alebo používaný v rozpore so všeobecnými podmienkami pre daný druh výrobku.
 • v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie, mechaniky
 • pri poškodení živlami
 • ak nie je súčasťou reklamácie kópia dokladu o kúpe tovaru u firmy CLEMATIS 2 s.r.o.

 

Odovzdanie reklamácie na posúdenie

Tovar zaslaný na reklamáciu je nutné označiť na prepravnom obale nápisom REKLAMÁCIA a v zásielke doložiť všetkými vyššie uvedenými dokladmi potrebných na uplatnenie reklamácie. Tovar, ktorý zašle kupujúci bez týchto náležitostí, je predávajúci oprávnený zaslať späť na jeho náklady. Kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar posiela predávajúci na svoje náklady.


Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku. Tento reklamačný poriadok je platný dňom 1. 7. 2020.